Skip to main content

Strategia podatkowa 2022

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązków dotyczących informacji o strategii podatkowej, sformułowanej przez Spółkę w postaci procesów, które zostały wypracowane w Spółce, bazując na wieloletnim doświadczeniu Spółki w biznesie, a stosowane przez Spółkę w 2022 r.

Strategia Spółki, rozumiana jako zbór wewnętrznych zasad, którymi kieruje się Spółka w realizacji obowiązków podatkowych, oraz wypracowane procesy służące ich realizacji, oparta jest o społeczno–gospodarcze podejście Spółki do kwestii podatkowych, które na poziomie organizacji traktowane są jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka zdaje sobie sprawę, że element podatkowy jest jednym z wielu czynników podejmowania decyzji gospodarczych jednocześnie, że nie każde działanie powodujące obniżenie obciążenia podatkowego wynika z decyzji podejmowanych wyłącznie w tym celu, co również stanowi istotny element wykonywania funkcji podatkowych, o których informacje Spółka zamieszcza. Planując i podejmując decyzje gospodarcze Spółka chce przede wszystkim wiedzieć, jakie wiążą się z nimi konsekwencje podatkowe, aby w sposób rzetelny i terminowy realizować obowiązki podatkowe i wynikające z nich zobowiązania.

Spółka nie posiada spisanej strategii podatkowej, co nie jest obowiązkiem Spółki, niemniej jednak na poziomie organizacji realizuje cele prospołecznego podejścia do kwestii podatkowych oraz wypracowała wewnętrzne procesy składające się na zasady zmierzające do prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności odnoszonych do płacenia podatków w terminach przepisanych oraz w wysokości wynikającej z rzeczywistego i ekonomicznie uzasadnionego następstwa zdarzeń gospodarczych. Podkreślenia wymaga, że element prospołecznego podejścia do kwestii podatkowych, jest jednym z elementów strategii Społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR), która wpisana jest w misję Spółki. Są to działania polegające m.in. na wsparciu dzieci i młodzieży w rozwoju edukacyjnym, pobudzaniu aktywności kulturalnej, rekreacyjno-sportowej, środowiskowej, a także wspieraniu lokalnych akcji charytatywnych. Cele polityki CSR realizowanej przez Spółkę obejmują m.in. zwiększenie rozpoznawalności priorytetów i działań społecznych przedsiębiorstwa, zwiększenie świadomości roli społecznej Spółki wśród pracowników i mieszkańców regionu oraz aktywne uczestnictwo w zrównoważonym rozwoju społeczności i regionów, z którymi Spółka jest związana.

Kluczową kwestią dla Spółki jest identyfikacja i określenie ryzyk podatkowych, związanych przede wszystkim z zachodzącymi zmianami w przepisach podatkowych, oraz interpretacyjnych na poziomie aktów wydawanych przez organy podatkowe, a także linii orzeczniczej zwłaszcza sądów administracyjnych.

W tym zakresie Spółka restrykcyjnie podchodzi do wszelkich zmian wpływających na obowiązki podatkowe i wynikające z nich zobowiązania. Spółka zapewnia kadrze zarządzającej oraz podległych jej pracownikom, w szczególności odpowiedzialnych za działy finansowo – księgowe, specjalistyczne szkolenia oraz korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów, świadczących usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Spółka identyfikuje zatem ryzyko podatkowe jako ryzyko systemowe, przy czym w swoich działaniach Spółka dąży do minimalizacji ryzyk spowodowanych świadomą działalnością Spółki.

W tym zakresie Spółka nie podejmuje działań wiążących się z istotnym ryzykiem podatkowym, gdyż takowe wiążą się z występowaniem ryzyka systemowego, zatem ewentualną odmienną od Spółki wykładnią skutków zdarzeń dokonaną przez organy podatkowe. Mimo podejmowanych starań, Spółka nie może wykluczyć wystąpienia różnic w ocenie zdarzeń gospodarczych i ich skutków podatkowych, zwłaszcza o charakterze interpretacyjnym, które mogą zostać niezaakceptowane/podważone przez administrację skarbową.

Kwestie podatkowe jako stanowiące istotny i nieodłączny element działalności Spółki stanowią istotną przesłankę podejścia do szeroko rozumianego podejścia do biznesu. W tym zakresie zaangażowanie kierownictwa Spółki, a przede wszystkim działów finansowo – księgowych, pozwala na świadome i odpowiedzialne podejście do obowiązków podatkowych oraz identyfikację i zrozumienie pojawiających się ryzyk.

Nieodłącznym elementem procesów funkcjonujących w Spółce, jest założenie wypełniania zobowiązań podatkowych w terminie oraz w kwotach należnych, wynikających z rzeczywistej treści zdarzeń gospodarczych oraz deklarowanie i wpłacanie kwot należnych podatków w terminach wynikających z przepisów. Spółka w swoich procesach kładzie nacisk na obowiązki kierownictwa oraz działów finansowo – księgowy, na identyfikację zdarzeń wymagających raportowania do właściwych organów podatkowych, co stanowi poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, przejaw celu Spółki, jakim jest zachowanie przejrzystości w relacji z organami podatkowym.

Niniejszym Spółka przedkłada informację o realizacji strategii Spółki, z zachowaniem przesłanki zachowania tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa wymaganych w relacjach biznesowych oraz dla zachowania bezpieczeństwa prawno- gospodarczego Spółki.

I. informacje o stosowanych przez podatnika: procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Podstawowym źródłem wykonywania obowiązków podatkowych są przepisy regulujące obowiązki podatkowe, które ciążą na Spółce w związku z prowadzeniem działalności.

W procesach służących identyfikacji zdarzeń gospodarczych, związanych z nimi skutków i obowiązków podatkowych, wypełnianiu i nadzoru nad wypełnianiem obowiązków podatkowych, a także we wspieraniu funkcji podatkowych w Spółce uczestniczą:

 1. Członkowie Zarządu;
 2. Kierownik i Pracownicy działu księgowości;
 3. Kierownicy i pracownicy działów wspierający funkcje podatkowe;
  • Kierownik i pracownicy działu kadr i płac, w zakresie zgodność zapisów umów zawieranych przez Spółkę z przepisami podatkowymi, oraz wypracowanymi procesami podatkowymi w Spółce; w zakresie realizacji obowiązków podatkowych wynikających z realizowanej przez Spółkę polityki zatrudnienia
  • Kierownik oraz wyznaczeni pracownicy działu IT w zakresie prawidłowości działania systemów finansowo – księgowych oraz zapewnienia funkcjonowania zasobów informatycznych, służących realizacji obowiązków podatkowych przez Spółkę np. zapewnienie funkcjonowania sieci niezbędnej do terminowego przesyłania deklaracji podatkowych.

Zakres odpowiedzialności wynika z ustawy lub umów zawartych przez Spółkę z poszczególnymi osobami wskazanymi powyżej.

Stosowane w Spółce procesy związane z analizą zarządzania funkcją podatkową:

1. Procesy związane z zawieraniem umów, polegają na identyfikacji oraz określeniu ryzyk podatkowych, które mogą pojawić się na etapie przygotowania zapisów umownych, negocjowania warunków umownych.

Zarządzane funkcją podatkową związaną z umowami, które zawiera Spółka polega na identyfikacji:

 • Ryzyka związanego z przedmiotem umowy np. transakcje dotyczące towarów objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności
 • Ryzyka związanego ze stroną podmiotową np. identyfikacja podmiotów z rajów podatkowych, czy podmiotów, które związki z podmiotami z rajów podatkowych mogą posiadać; dochowania należytej staranności w przypadku umów z nierezydentami; ryzyka związane z obowiązkiem wynikających z przepisów o tzw. podatku u źródła
 • Ryzyka związanego z zawieraniem umów z podmiotem powiązanym np. w zakresie weryfikacji rynkowości ceny;
 • Konieczności dochowania przez Spółkę należytej staranności wymaganej przepisami podatkowymi np. w zakresie możliwości stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

2. Procesy związane z analizą zdarzeń wynikających z wiążących Spółkę stosunków prawnych oraz analizą prawidłowości ich ujęcia w księgach Spółki.

Zarzadzanie tą funkcją polega na:

 • Analizie prawidłowej kwalifikacji oraz ujęcia w księgach zgodnie z ekonomiczno – gospodarczą treścią zdarzenia, w szczególności prawidłowej kwalifikacji odniesienia podatkowego;
 • Analizie i identyfikacji ryzyk związanych z funkcjonowaniem niejednolitej wykładni organów podatkowych lub sądów administracyjnych, co do kwalifikacji zdarzeń i ich skutków podatkowych. Proces ten obejmuje także decyzje o potrzebie pozyskania opinii od podmiotów profesjonalnie zajmujących się doradztwem podatkowy, w tym o potrzebie potwierdzenia stanowiska Spółki, czy planowanego procesu poprzez interpretację indywidualną;
 • Analizie obowiązków podatkowych oraz określeniu wysokości zobowiązania podatkowego. W tym procesie Spółka identyfikuje oraz określa obowiązki podatkowe wynikające z konkretnych zdarzeń gospodarczych, w szczególności dbając o ich zgodność z ich ekonomiczną treścią, jednocześnie dbając o określenie wysokości zobowiązania podatkowego na poziomie, który wynika z rzeczywistych skutków ekonomiczno – finansowych tych zdarzeń. Każde ryzyko podatkowe, które może pojawić się w związku ze zdarzeniami gospodarczymi jest omawiane i poddawane ocenie na poziomie kadry zarządzającej w Spółce, realizującej funkcje podatkowe.
 • Spółka jest w posiadaniu procedury raportowania schematów podatkowych oraz stosuje procesy w zakresie oceny i wypełniania obowiązków w zakresie raportowania schematów – procedura oraz proces zostały opracowane ze względu na fakt, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może być podmiotem wykonującym czynności podlegające raportowaniu o schematach podatkowych, o których mowa w Rozdziale 11a Działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Procedura została opracowana wspólnie z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego w celu zachowania ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

3. Procesy udziału podmiotów trzecich w funkcjach podatkowych Spółki oraz korzystanie z form pozyskania informacji o obowiązkach podatkowych od organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Zarządzanie tą funkcją jako uzupełniającą do procesu wskazanego w pkt 2:

 • Zidentyfikowanie i określenie ryzyk podatkowych związanych z konkretnym zdarzeniem, co do którego występują wątpliwości, zwłaszcza o charakterze interpretacyjnym, uniemożliwiające Spółce samodzielną i jednoznaczną kwalifikację na podstawie obowiązujących przepisów. Po identyfikacji ryzyka, w celu jego minimalizacji, Zarząd lub Kierownik działu księgowości Spółki, podejmują decyzję o skorzystaniu z usług podmiotów, które profesjonalnie świadczą usług z zakresu doradztwa podatkowego/doradztwa prawnego.
 • Elementem tego procesu jest także występowanie do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnych, które pozwalają Spółce zminimalizować ryzyko o charakterze interpretacyjnym.
 • Proces ten zawiera również określenie obowiązków informowania organów podatkowych o mogących pojawić się schematach podatkowych oraz obowiązków ich raportowania w terminach przewidzianych przepisami.
 • W ramach opisywanego procesu, zarówno kadra zarządzająca, w szczególności odpowiedzialna za dział księgowy, jak i podlegli jej pracownicy, biorą udział w dedykowanych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, w szczególności w zakresie zmian w przepisach mających odniesienie do przedmiotu działalności Spółki.
 • W procesie analizy funkcji podatkowych związanych z procesem zawierania umów oraz innych kwestii prawnych uczestniczą podmioty świadczące usługi prawne.

4. Procesy związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz płatności podatków w wysokości należnej.

Funkcje podatkowe w ramach tego procesu wykonują przede wszystkim Kierownik oraz podlegli jemu pracownicy działu księgowości:

 • Analiza obowiązków o charakterze sprawozdawczym na rzecz organów podatkowych i skarbowych; terminy składania deklaracji, prawidłowe i aktualne formularze wymagane przepisami. Dotyczy to także funkcji korygowania błędów wykrytych w zakresie obowiązków deklarowania zdarzeń gospodarczych i obowiązków podatkowych organom podatkowym.
 • Analiza podstawy opodatkowania oraz zastosowania prawidłowej stawki podatku oraz weryfikacja prawidłowego jego obliczenia.
 • Analiza potrzeb pozyskania opinii, w rozumieniu opisanym w pkt 3 np. w zakresie wątpliwości co do elementów konstrukcyjnych podatku, wysokości stawek.

Procesy i procedury kierowane są przede wszystkim do Członków Zarządu, Kierownika oraz pracowników działów księgowości oraz do osób odpowiedzialnych za wspieranie funkcji podatkowych w Spółce.

II. informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Spółka nie przystąpiła do umowy o współdziałanie, o której mowa w dziale IIB ustawy Ordynacja podatkowa.
Spółka nie uczestniczy także w programach pilotażowych realizowanych przez Ministerstwo Finansów w tym zakresie. Spółka w 2022 r., wystąpiła natomiast z wnioskiem o wszczęcie procedury wzajmenego porozumiewania MAP – w przypadku tej informacji informacji, Spółka jest zobowiązana do weryfikacji ewentualnej informacji pod kątem kryteriów objęcia tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

III. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

Spółka, ze względu na przedmiot działalności rozpoznaje i realizuje obowiązki w zakresie następujących podatków:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w tym w zakresie podatków u źródła
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Podatek od towarów i usług
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. Podatek od nieruchomości
 6. Inne podatki, o ile występujące zdarzenie podlega opodatkowaniu, a obowiązki podatkowe wynikają z innych niż wskazane w pkt 1 do 4 ustaw podatkowych
 7. Realizacja innych obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów np. obowiązku w zakresie dokumentacji cen transferowych, informacje o schematach podatkowych.

Spółka informuje, że w 2022 r nie zgłaszała schematu podatkowego ze względu na brak wystąpienia przesłanek tego obowiązku.

IV. informacje o:

 • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

Spółka należy do grupy kapitałowej i w 2022 r. zrealizowała transakcje z podmiotami powiązanymi, przekraczające 5% sumy bilansowej aktywów. Zrealizowane transakcje spełniające wskazane kryterium dotyczą:

 • sprzedaży półproduktów oraz wyrobów gotowych do spółek powiązanych;TechniSat Digital GmbH, TechniSat Vogtland GmbH – wartość obrotu w ramach transakcji jednorodnej przekracza 5% sumy bilansowej
 • pożyczki od podmiotu powiązanego TechniSat Digital GmbH – wartość pożyczki przekracza 5% sumy bilansowej;
 • udzielenie gwarancji podmiotom powiązanym; TechniSat Vogtland GmbH, TechniSat Digital GmbH- wartość transakcji jednorodnej przekracza 5% sumy bilansowej
 • zakup materiałów i towarów od podmiotów powiązanych: TAISHANGDA ELECTRONIC, TaiShang Da HongKong, TECHNIFORM GMBH, TechniSat Digital GmbH, TechniSat Teledigital, Telestar – Digital GmbH, TechniSat Vogland Gmbh – wartość transakcji jednorodnej przekracza 5% sumy bilansowej

Jednocześnie Spółka podkreśla, że w przypadku wyżej wymienionych informacji, Spółka jest zobowiązana do weryfikacji ewentualnej informacji pod kątem kryteriów objęcia tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

Spółka, na moment sporządzania niniejszej informacji nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych, zatem nie umieszcza informacji od skutkach mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.
Jednocześnie Spółka podkreśla, że w przypadku wystąpienia takich działań, w następnym okresie, za który Spółka będzie zobowiązana zamieścić informację, Spółka będzie zobowiązana do weryfikacji ewentualnej informacji pod kątem kryteriów objęcia tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

V. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

W 2022 r., Spółka złożyła:

 • wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na robotyzację.
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

Spółka w 2022 r nie występowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),

Spółka w 2022 r nie występowała o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

VI. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka informuje, że w 2022 r., dokonała transakcji i rozliczeń z podmiotem z kraju wymienionego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Końcowo Spółka podkreśla, że wskazane informacje oraz ich zakres, zostały zawierają w sobie ustawowe uprawnienie Spółki do udostępniania informacji z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.