Skip to main content

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są technologie, które służą nam do zbierania informacji opisujących zachowanie użytkowników (Tracking oraz Targeting). Umożliwia to rozpoznanie użytkowników, którzy ponownie odwiedzają daną stronę internetową. Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane do zwiększenia atrakcyjności strony internetowej oraz do dostosowania jej treści do preferencji użytkownika. Dostosowanie oznacza, że użytkownik będzie widział propozycje produktów w formie reklamy na tej i na innych stronach internetowych. Dane technologii Tracking są także wykorzystywane do ciągłej poprawy jakości naszych reklam. Dalsze informacje na ten temat oraz na temat stosowanych technologii zamieszczono w naszej Deklaracji Ochrony Danych .

Korzystanie ze strony możliwe jest oczywiście także bez udzielenia zgody na stosowanie technologii Tracking i Targeting. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, strona internetowa nie będzie gromadzić żadnych informacji dotyczących indywidualnych zachowań użytkownika. W przeglądarce zostanie zapisana jedynie wskazówka (plik Cookie) oznaczająca brak zgody użytkownika na dokonywanie rejestracji zachowania. Prosimy o wyrażenie zgody.

Klauzula informacyjna

INTRO

Klauzula informacyjna

Niniejszy dokument opisuje, jakie dane osobowe może gromadzić Spółka TechniSat Digital Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka/Administrator), a także przedstawia sposób ich wykorzystania i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator Danych

Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, 55-120 Siemianice, KRS: 0000242289;

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: poland.iod@technisat.com;

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Pozyskane dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • a) przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • b) przygotowania odpowiedzi i rozwiązania przedstawionego przez Państwa problemu za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej narzędzia „czat”– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielnie odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie zaistniałych problemów.

4. Odbiorcy Danych

Pozyskane za pośrednictwem strony internetowej dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;

5. Okres przetwarzania pozyskanych danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych, maksymalnie przez okres 6 miesięcy .

6. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

 • a) prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania;
 • b) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru;

7. Warunki przekazania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomości i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością realizacji celów określonych w pkt 3.

8. Google Adwords Conversion-Tracking

Na naszej stronie stosujemy funkcję Conversion-Tracking (monitorowanie działań użytkownika, takich jak zamówienie artykułu) dostarczoną przez Google Adwords. W tym celu, po uzyskaniu zgody użytkownika, na komputerze zapisany zostanie plik Cookie, który umożliwia ponowne rozpoznanie użytkownika oraz monitorowanie jego aktywności na naszej stronie internetowej. Pobrane informacje będą przekazywane na serwery firmy Google znajdujące się na terenie innych państw, w których poziom ochrony danych może być niski. Informacje uzyskane za pomocą technologii Conversion-Cookie, służą do oceny statystycznej konwersji. Uzyskujemy informacje dotyczące łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli na nasze ogłoszenie. Nie pozyskujemy jednakże informacji, które mogą pozwolić na identyfikacje użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6, ust.1, litera a Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Ochrony Danych (dobrowolna zgoda użytkownika).

OUTRO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów TechniSat Digital Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:

Administratorem przekazanych danych osobowych (wizerunku) jest:
TechniSat Digital Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 2, Siemianice,
55-120 Oborniki Śląskie,
KRS: 0000242289;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Kontakt możliwy jest pod adresem: poland.iod@technisat.com

Cel przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji zamówienia/umowy o świadczenie usług oferowanych przez administratora lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. 6 RODO;
 2. realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez administratora, w tym m.in. podjęcia działań zmierzających do dochodzenia ew. roszczeń, sprzedaży wierzytelności – podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit c RODO;

Odbiorcy danych osobowych:
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które świadczą usługi na rzecz administratora lub podejmują bezpośrednio współpracę z administratorem w tym m.in.:

 1. partnerom biznesowym,
 2. dostawcom usług kurierskich,
 3. firmom spedycyjnym lub transportowym,
 4. podmiotom świadczącym usługi prawne czy windykacyjne;
 5. podmiotowi powiązanemu.

Okres przechowywania danychDane osobowe będą przetwarzane w celach opisanych w sekcji „Cel przetwarzania danych” lit. a, b i c przez okres realizacji umowy oraz spełniania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa oraz okres umożliwiający dochodzenie ew. roszczeń w związku z realizacją umowy;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością jej zawarcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.