Skip to main content

Kariera & Praca

2. Klauzula informacyjna dotycząca projektu “Poleć kandydata”

Klauzula informacyjna dotycząca projektu Poleć Kandydata w TechniSat Digital Sp.zo.o.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, KRS: 0000242289.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: poland.iod@technisat.com;
 3. Państwa dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. weryfikacji posiadanych przez Państwa kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Państwem;
  4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  5. uwzględnienia Państwa aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych – podstawą prawną jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit a.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu opisanych w:
  1. pkt. 3 lit a i c przez okres niezbędny do realizacji celu – zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego i wyboru kandydata przez Administratora;
  2. pkt. 3 lit. b – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesiące od przesłania aplikacji;
  3. pkt. 3 lit. d – przez okres dwóch miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  4. pkt. 3 lit. e – aż do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesiące od przesłania aplikacji;
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT.
 6. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od pracownika TechniSat Digital Sp. z o.o, w ramach projektu poleć kandydata.