Skip to main content

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są technologie, które służą nam do zbierania informacji opisujących zachowanie użytkowników (Tracking oraz Targeting). Umożliwia to rozpoznanie użytkowników, którzy ponownie odwiedzają daną stronę internetową. Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane do zwiększenia atrakcyjności strony internetowej oraz do dostosowania jej treści do preferencji użytkownika. Dostosowanie oznacza, że użytkownik będzie widział propozycje produktów w formie reklamy na tej i na innych stronach internetowych. Dane technologii Tracking są także wykorzystywane do ciągłej poprawy jakości naszych reklam. Dalsze informacje na ten temat oraz na temat stosowanych technologii zamieszczono w naszej Deklaracji Ochrony Danych .

Korzystanie ze strony możliwe jest oczywiście także bez udzielenia zgody na stosowanie technologii Tracking i Targeting. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, strona internetowa nie będzie gromadzić żadnych informacji dotyczących indywidualnych zachowań użytkownika. W przeglądarce zostanie zapisana jedynie wskazówka (plik Cookie) oznaczająca brak zgody użytkownika na dokonywanie rejestracji zachowania. Prosimy o wyrażenie zgody.

TechniSat: Kariera & Praca - O nas | PL

Kariera & Praca
Kariera & Praca

2. Klauzula informacyjna dotycząca projektu “Poleć kandydata”

Klauzula informacyjna dotycząca projektu Poleć Kandydata w TechniSat Digital Sp.zo.o.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie, KRS: 0000242289.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: poland.iod@technisat.com;
 3. Państwa dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy;
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. weryfikacji posiadanych przez Państwa kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Państwem;
  4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  5. uwzględnienia Państwa aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych – podstawą prawną jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit a.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu opisanych w:
  1. pkt. 3 lit a i c przez okres niezbędny do realizacji celu – zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego i wyboru kandydata przez Administratora;
  2. pkt. 3 lit. b – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesiące od przesłania aplikacji;
  3. pkt. 3 lit. d – przez okres dwóch miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  4. pkt. 3 lit. e – aż do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesiące od przesłania aplikacji;
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT.
 6. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od pracownika TechniSat Digital Sp. z o.o, w ramach projektu poleć kandydata.